Mijnrecreatiemakelaar

Algemene voorwaarden

In aanmerking nemende
1. Mijn Recreatiemakelaar gevestigd te Hengelo, aan de Gerrit Peuscherstraat 66 (7558 BM), KvKnummer 76763366, wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als opdrachtnemer.
2. Mijn Recreatiemakelaar voorziet in een professionele en specialistische dienstverlening, onder andere
op het gebied van het aankoopbegeleiding aan participeren.
3. De wederpartij van opdrachtnemer wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als
opdrachtgever.

Artikel 1 – Definities
1. Partijen zijn dienstverlener en opdrachtgever samen.
2. Met de overeenkomst wordt bedoeld de overeenkomst tot dienstverlening tussen partijen.
3. Opdracht / Overeenkomst: de overeenkomst van opdracht, waarbij Opdrachtnemer zich jegens
Opdrachtgever verbindt om bepaalde Werkzaamheden te verrichten.
4. Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of de rechtspersoon die aan Opdrachtnemer de Opdracht heeft
gegeven tot het verrichten van Werkzaamheden.
5. Opdrachtnemer: het kantoor dat de Opdracht heeft aanvaard. Alle Opdrachten worden uitsluitend
aanvaard en uitgevoerd door het kantoor, niet door of vanwege een individuele Medewerker, ook als
Opdrachtgever de Opdracht uitdrukkelijk of stilzwijgend heeft verleend met het oog op uitvoering
hiervan door een bepaalde Medewerker of bepaalde Medewerkers. De artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en
7:409 BW worden uitdrukkelijk van toepassing uitgesloten.
6. Werkzaamheden: alle door Opdrachtnemer ten behoeve van Opdrachtgever uit te voeren
werkzaamheden en verrichtingen waartoe Opdracht is gegeven en die door Opdrachtnemer zijn
aanvaard, alsmede alle daaruit voor Opdrachtnemer voortvloeiende werkzaamheden en verrichtingen.

Artikel 2 – Toepasselijkheid algemene voorwaarden
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden,
overeen-komsten en leveringen van diensten of goederen door of namens dienstverlener.
2. Afwijken van deze voorwaarden kan alleen als dat uitdrukkelijk én schriftelijk door partijen is
overeengekomen.
3. De overeenkomst bevat voor dienstverlener steeds inspanningsverplichtingen, geen resultaatsverplichtingen.
4. Tegenover de opdrachtgever geldt uitsluitend Mijn Recreatiemakelaar als opdrachtnemer. Dat
geldt ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat de opdracht door een
bepaald persoon wordt uitgevoerd. De toepasselijkheid van artikel 7:404 BW (dat een regeling
geeft voor het geval het de bedoeling is dat de opdracht door een bepaald persoon wordt
uitgeoefend) en artikel 7:407 lid 2 BW (dat een hoofdelijke aansprakelijkheid vestigt voor
situaties waarin aan twee of meer personen een opdracht is gegeven) is uitdrukkelijk
uitgesloten.

Artikel 3 – Betaling
1. Declaraties moeten binnen 14 dagen na factuurdatum betaald zijn, tenzij partijen hierover andere
afspraken hebben gemaakt of op de declaratie een andere betaaltermijn vermeld is.
2. Betaalt opdrachtgever niet binnen de overeengekomen termijn, dan is hij van rechtswege, zonder dat
daarvoor enige aanmaning nodig is, in verzuim. Vanaf dat moment is dienstverlener gerechtigd de
verplichtingen op te schorten totdat opdrachtgever aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.
3. Blijft opdrachtgever in gebreke, dan zal dienstverlener tot invordering overgaan. De kosten met
betrekking tot die invordering komen voor rekening van de opdrachtgever. Wanneer opdrachtgever in
verzuim is, is hij wettelijke rente, buitengerechtelijke incassokosten en overige schade verschuldigd aan
dienstverlener. De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor
buitengerechtelijke incassokosten.
4. Naast voorgaande lid is opdrachtnemer tevens gerechtigd om vanaf het moment van in verzuim treden
door opdrachtgever tot het moment van algehele betaling aan opdrachtnemer, is opdrachtgever aan
opdrachtnemer over het opeisbare bedrag een rente van 1,5 % per maand verschuldigd, waarbij een
gedeelte van een maand als een gehele maand zal worden berekend.
5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de
vorderingen van dienstverlener op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
6. Weigert opdrachtgever zijn medewerking aan de uitvoering van de opdracht door dienstverlener, dan is
hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan dienstverlener te betalen.

Artikel 4 – Aanbiedingen en offertes
1. Aanbiedingen zijn vrijblijvend en hooguit 1 maand geldig, tenzij in het aanbod een andere termijn van
aanvaarding is genoemd. Wordt het aanbod niet binnen die gestelde termijn aanvaard, dan vervalt het
aanbod.
2. Levertijden in offertes zijn indicatief en geven koper bij overschrijding daarvan geen recht op
ontbinding of schadevergoeding, tenzij partijen uitdrukkelijk én schriftelijk anders zijn
overeengekomen.
3. Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen. Partijen moeten dit
uitdrukkelijk én schriftelijk overeenkomen.

Artikel 5 – Prijzen
1. De op aanbiedingen, offertes en facturen genoemde prijzen zijn inclusief de verschuldigde btw, tenzij
anders overeengekomen.
2. De prijzen van goederen zijn gebaseerd op de op dat moment bekend zijnde kostprijzen. Verhogingen
hiervan, die door de dienstverlener niet konden worden voorzien ten tijde van het doen van de
aanbieding c.q. het tot stand komen van de overeenkomst, kunnen aanleiding geven tot
prijsverhogingen.
3. Ten aanzien van de dienstverlening kunnen partijen bij de totstandkoming van de overeenkomst een
vaste prijs overeenkomen.
4. Indien er geen vaste prijs is overeengekomen, kan het tarief met betrekking tot de dienstverlening
worden vastgesteld op grond van de werkelijk bestede uren. Het tarief wordt berekend volgens de
gebruikelijke uurtarieven van dienstverlener, geldend voor de periode waarin hij de werkzaamheden
verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.
5. Indien geen tarief op grond van de werkelijk bestede uren is afgesproken, wordt voor de
dienstverlening een richtprijs afgesproken, waarbij dienstverlener gerechtigd is om hier tot 10% vanaf
te afwijken. Indien de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen, dient dienstverlener
opdrachtgever tijdig te laten weten waarom een hogere prijs gerechtvaardigd is. Opdrachtgever heeft in
dat geval het recht om een deel van de opdracht te laten vervallen, dat boven de richtprijs vermeerderd
met 10% uitkomt.

Artikel 6 – Prijsindexering
1. Dienstverlener is gerechtigd om zijn tarieven jaarlijks per 1 januari te verhogen conform de
consumentenprijsindex (CPI) alle huishoudens.

Artikel 7 – Informatieverstrekking door opdrachtgever
1. Opdrachtgever stelt alle informatie die voor de uitvoering van de opdracht relevant is beschikbaar voor
dienstverlener.
2. Opdrachtgever is verplicht alle gegevens en bescheiden, die dienstverlener meent nodig te hebben voor
het correct uitvoeren van de opdracht, tijdig en in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter
beschikking te stellen.
3. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan dienstverlener
ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor
zover uit de aard van de opdracht niet anders voortvloeit.
4. Indien en voor zover opdrachtgever dit verzoekt, retourneert dienstverlener de betreffende
bescheiden.
5. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor elke schade in welke vorm dan ook die voortvloeit uit
het niet voldoen aan het in het eerste lid van dit artikel gestelde.
6. Stelt opdrachtgever niet, niet tijdig of niet behoorlijk de door dienstverlener verlangde gegevens en
bescheiden beschikbaar en loopt de uitvoering van de opdracht hierdoor vertraging op, dan komen de
daaruit voortvloeiende extra kosten en extra honoraria voor rekening van opdrachtgever.

Artikel 8 – Intrekking opdracht
1. Het staat opdrachtgever vrij om de opdracht aan dienstverlener op elk gewenst moment te beëindigen en daarbij de getekende Bemiddelingsovereenkomst te respecteren. Indien opdrachtgever besluit om de overeenkomst eenzijdig op te zeggen en dienstverlener reeds werkzaamheden heeft verricht voor opdrachtgever, vervalt opdrachtgever automatisch terug naar het vaste pakket zoals omschreven in de bemiddelingsovereenkomst en dient deze per omgaande te worden voldaan.
2. Het (tussentijds) beëindigen (intrekken) van de opdracht dient altijd schriftelijk te geschieden.

Artikel 9 – Uitvoering van de overeenkomst
1. Dienstverlener voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van
goed vakmanschap uit.
2. Dienstverlener heeft het recht om werkzaamheden te laten verrichten door derden.
3. De uitvoering geschiedt in onderling overleg en na schriftelijk akkoord en betaling van het eventueel
afgesproken voorschot.
4. Het is de verantwoordelijkheid van opdrachtgever dat dienstverlener tijdig kan beginnen aan
de opdracht.

Artikel 10 – Contractduur opdracht
1. De overeenkomst tussen opdrachtgever en dienstverlener wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij
uit de aard van de overeenkomst iets anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk én schriftelijk anders
zijn overeengekomen.
2. Zijn partijen binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden
een termijn overeengekomen, dan is dit nooit een fatale termijn. Bij overschrijding van deze termijn
moet opdrachtgever dienstverlener schriftelijk in gebreke stellen.

Artikel 11 – Wijziging van de overeenkomst
1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering van de
opdracht noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, passen
partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan.
2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van
voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Dienstverlener stelt opdrachtgever hiervan zo
spoedig mogelijk op de hoogte.
3. Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties
heeft, licht dienstverlener opdrachtgever hierover zo spoedig mogelijk schriftelijk in.
4. Indien partijen een vast honorarium zijn overeengekomen, geeft dienstverlener daarbij aan in hoeverre de
wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.

Artikel 12 – Overmacht
1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van
dienstverlener in de nakoming van enige verplichting jegens opdrachtgever niet aan dienstverlener kan
worden toegerekend in geval van een van de wil van dienstverlener onafhankelijke omstandigheid,
waardoor de nakoming van zijn verplichtingen jegens opdrachtgever geheel of gedeeltelijk wordt
verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijkheid niet van dienstverlener
kan worden verlangd. Tot die omstandigheden worden mede gerekend wanprestaties van
toeleveranciers of andere derden, stroomstoringen, computervirussen, stakingen, slechte
weersomstandigheden en werkonderbrekingen.
2. Indien zich een situatie als hiervoor bedoeld voordoet als gevolg waarvan dienstverlener niet aan zijn
verplichtingen jegens opdrachtgever kan voldoen, dan worden die verplichtingen opgeschort zolang
dienstverlener niet aan zijn verplichtingen kan voldoen. Indien de in de vorige zin bedoelde situatie
30 kalenderdagen heeft geduurd, hebben partijen het recht de overeenkomst schriftelijk geheel of
gedeeltelijk te ontbinden.
3. Dienstverlener is in het geval als bedoeld in het tweede lid van dit artikel niet gehouden tot vergoeding
van enige schade, ook niet als dienstverlener als gevolg van de overmachtstoestand enig voordeel
geniet.

Artikel 13 – Overdracht van rechten
1. Rechten van een partij uit deze overeenkomst kunnen niet worden overgedragen zonder de
voorafgaande schriftelijke instemming van de andere partij. Deze bepaling geldt als een beding met
goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83, tweede lid, Burgerlijk Wetboek.

Artikel 14 – Verzekering
1. Opdrachtgever verplicht zich geleverde zaken die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de
onderliggende overeenkomst, alsook zaken van dienstverlener die bij opdrachtgever aanwezig zijn en
zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd, adequaat te verzekeren en verzekerd te houden
tegen onder andere brand, ontploffings- en waterschade evenals diefstal.
2. Opdrachtgever geeft op eerste verzoek de polis van deze verzekeringen ter inzage.

Artikel 15 – Eigendomsvoorbehoud, opschortingsrecht en retentierecht
1. De bij opdrachtgever aanwezige zaken en geleverde zaken en onderdelen blijven eigendom van
dienstverlener totdat opdrachtgever de gehele afgesproken prijs heeft betaald. Tot die tijd kan
dienstverlener zich beroepen op zijn eigendomsvoorbehoud en de zaken terugnemen.
2. Indien de overeengekomen vooruit te betalen bedragen niet of niet op tijd worden voldaan, heeft
dienstverlener het recht om de werkzaamheden op te schorten totdat het overeengekomen deel alsnog
is voldaan. Er is dan sprake van schuldeisersverzuim. Een verlate levering kan in dat geval niet aan
dienstverlener worden tegengeworpen.
3. Dienstverlener is niet bevoegd de onder zijn eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch
op enige andere wijze te bezwaren.
4. Indien zaken nog niet zijn geleverd, maar de overeengekomen voortuitbetaling of prijs niet conform
afspraak is voldaan, heeft dienstverlener het recht van retentie. De zaak wordt dan niet geleverd totdat
opdrachtgever volledig en conform afspraak heeft betaald.
5. In geval van liquidatie, insolventie of surseance van betaling van opdrachtgever zijn de verplichtingen
van opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 16 – Hoofdelijke aansprakelijkheid
1. Als de opdracht wordt verstrekt door meer dan één opdrachtgever, dan zijn alle opdrachtgevers
hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van alle verplichtingen die voortvloeien uit deze algemene
voorwaarden en de onderhavige overeenkomst.

Artikel 17 – Aansprakelijkheid
1. Iedere aansprakelijkheid voor schade, voortvloeiende uit of verband houdende met de uitvoering van
een overeenkomst, is steeds beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de gesloten
(beroeps)aansprakelijkheidsverzekering(en) van opdrachtnemer wordt uitbetaald. Dit bedrag wordt
vermeerderd met het bedrag van het eigen risico volgens de desbetreffende polis.
2. De aansprakelijkheidsbeperking geldt ook als dienstverlener aansprakelijk wordt gesteld voor schade
die direct of indirect voortvloeit uit het niet deugdelijk functioneren van de door dienstverlener bij de
uitvoering van de opdracht gebruikte apparatuur, software, gegevensbestanden, registers of andere
zaken.

Artikel 18 – Aansprakelijkheid opdrachtgever
1. Ingeval een opdracht wordt verstrekt door meer dan één persoon, is ieder van hen hoofdelijk
aansprakelijk voor de bedragen die uit hoofde van die opdracht aan dienstverlener verschuldigd zijn.

Artikel 19 – Vrijwaring
1. De opdrachtgever vrijwaart dienstverlener tegen alle aanspraken van derden, die verband houden met
de door de dienstverlener geleverde goederen en/of diensten.

Artikel 20 – Klachtplicht
1. Opdrachtgever is verplicht klachten over de verrichte werkzaamheden direct schriftelijk te melden aan
dienstverlener. De klacht bevat een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming,
zodat dienstverlener in staat is hierop adequaat te reageren.
2. Een klacht kan er in ieder geval niet toe leiden, dat dienstverlener gehouden kan worden om andere
werkzaamheden te verrichten dan zijn overeengekomen.

Artikel 21 – Intellectueel eigendom
1. Tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen, behoudt dienstverlener alle intellectuele
absolute rechten (waaronder auteursrecht, octrooirecht, merkenrecht, tekeningen- en modellenrecht,
etc.) op alle ontwerpen, tekeningen, geschriften, dragers met gegevens of andere informatie, offertes,
afbeeldingen, schetsen, modellen, maquettes, etc.
2. De genoemde intellectuele absolute rechten mogen niet zonder schriftelijke toestemming van
dienstverlener worden gekopieerd, aan derden getoond en/of ter beschikking gesteld of op andere
wijze worden gebruikt.
3. Opdrachtgever verplicht zich tot geheimhouding van de door dienstverlener aan hem ter beschikking
gestelde vertrouwelijke informatie. Onder vertrouwelijke informatie wordt in ieder geval verstaan
datgene waarop dit artikel betrekking heeft, alsmede de bedrijfsgegevens. Opdrachtgever verplicht zich
zijn personeel en/of derden die betrokken zijn bij de uitvoering van deze overeenkomst, een
schriftelijke geheimhoudingsplicht op te leggen van de strekking van deze bepaling.

Artikel 22 – Geheimhouding
1. Opdrachtgever houdt de informatie die hij (in welke vorm dan ook) van dienstverlener ontvangt en alle
andere informatie betreffende dienstverlener waarvan hij weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat
deze geheim of vertrouwelijk is, dan wel informatie betreft waarvan hij kan verwachten dat de
verspreiding daarvan de andere dienstverlener schade kan berokkenen, geheim en neemt alle nodige
maatregelen om te waarborgen hij de genoemde informatie ook geheimhoudt.
2. De in het eerste lid van dit artikel genoemde geheimhoudingsplicht geldt niet voor informatie:
a. die op het moment dat opdrachtgever deze informatie ontving al openbaar was of nadien
openbaar is geworden zonder een schending van een op hem rustende geheimhoudingsplicht;
b. waarvan opdrachtgever kan bewijzen dat deze informatie al in zijn bezit was op het moment
van verstrekken door dienstverlener;
c. die opdrachtgever van een derde heeft ontvangen waarbij deze derde gerechtigd was deze
informatie aan opdrachtgever te verstrekken;
d. die door opdrachtgever openbaar wordt gemaakt op grond van een wettelijke plicht.
3. De in dit artikel omschreven geheimhoudingsplicht geldt voor de duur van deze overeenkomst en voor
een periode van drie jaar na het eindigen daarvan.

Artikel 23 – Boete op overtreding geheimhoudingsplicht of intellectueel eigendomsrecht
1. Overtreedt opdrachtgever het artikel van deze algemene voorwaarden over geheimhouding of
intellectueel eigendom, dan verbeurt opdrachtgever ten behoeve van dienstverlener een onmiddellijk
opeisbare boete van € 1.000 voor elke overtreding en daarnaast een bedrag van € 100 voor elke dag dat
die overtreding voortduurt. Voor het verbeuren van deze boete is geen voorafgaande ingebrekestelling
of gerechtelijke procedure nodig. Ook hoeft er geen sprake te zijn van enige vorm van schade.
2. Het verbeuren van de in het eerste lid van dit artikel bedoelde boete doet geen afbreuk aan de overige
rechten van dienstverlener waaronder zijn recht om naast de boete schadevergoeding te vorderen.

Artikel 24 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter
1. Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
2. Wanneer in een gerechtelijke procedure één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden
als onredelijk bezwarend worden aangemerkt, dan blijven de overige bepalingen onverminderd van
kracht.
3. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar Mijn Recreatiemakelaar is gevestigd/praktijk
houdt/kantoor houdt is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen
partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.