In Nederland staat 15% van de recreatiewoningen niet op eigen grond maar op zogenaamde erfpacht grond.

Wat is erfpacht?

Erfpacht is een recht dat het midden houdt tussen eigendom en huur.

Het geeft recht op het gebruik van een kavel op een recreatiepark of camping. De erfpachter betaalt daarvoor een vergoeding, dit noemt men de canon. U mag daarvoor de grond gebruiken alsof u eigenaar bent. Er kan sprake zijn van gemeentelijke of particuliere erfpacht.

Hoe hoog is de canon?

Het meest gehanteerde tarief voor het gebruik van de grond bedraagt 5% van de verkoopwaarde van de kavel. Meestal is de erfpachtcanon voor een periode van 49 of 99 jaar vastgelegd, maar soms ook voor 30 jaar.
Voor die periode is afgesproken welk vast bedrag u jaarlijks moet betalen voor het gebruik van de grond. Vakantiehuiswinkel adviseert u de afspraak voor wat betreft de periode zo lang mogelijk te maken. Immers, als u wenst te verkopen is het ook voor eventuele toekomstige eigenaren 100% duidelijk wat de kosten zijn.

Overdrachtsbelasting bij erfpacht grond

Als u in Nederland een huis koopt, betaalt u overdrachtsbelasting (2%). Omdat het recht van erfpacht een recht is dat in economisch opzicht te vergelijken valt met eigendom, betaalt u bij het passeren van de akte ook overdrachtsbelasting over de grond.
Voor de berekening van de verschuldigde overdrachtsbelasting wordt bij de overdracht de koopsom verhoogd met de zgn. gekapitaliseerde waarde van de erfpachtcanon. Deze waarde is bij wet vastgelegd en hangt af van de periode van erfpacht.
Deze bijtelling voor de berekening van de overdrachtsbelasting bedraagt bij een 30-jarige erfpacht 13,8 x de canon en bij een 50-jarige erfpacht 16,8 x de canon.
Bij erfpacht voor onbepaalde tijd geldt een bijtelling van maximaal 17 x de canon.

Onroerende zaakbelasting (OZB)

Hoewel u alleen eigenaar van de woning bent, moet u jaarlijks naast de canon zowel de onroerende zaakbelasting over de woning als over de grond betalen; de erfpachter betaalt deze belasting als ware hij volledig eigenaar. Welke waarde wordt gehanteerd voor belastingheffing hangt af van de mate waarin u de woning verhuurt.
Staat deze tweede woning u ter beschikking voor 30% van de dagen of meer (op jaarbasis), dan geldt de WOZ-waarde. Maakt u minder dan 30% van de tijd gebruik van de woning omdat u deze verhuurt, dan geldt de waarde in het economisch verkeer.
De erfpachter heeft tijdens de duur van de erfpacht dezelfde rechten als de eigenaar van de kavel, maar mag niets doen dat de waarde van de kavel zou doen verminderen.
Voor de erfpacht betaalt u een vastgestelde huur per jaar aan de eigenaar.